Tư vấn hệ thống

Tư vấn, lập dự toán dự án CNTT kèm hồ sơ kỹ thuật gồm bản vẽ, khối/số lượng chi tiết theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư.