Kinh doanh thiết bị

Cung cấp hệ thống máy chủ, SAN, network, máy tính, thiết bị văn phòng...